भाषा / Nepali

स्रोतसाधनहरू डावनलोड गर्नुहोस्

Nepali: Zealous

जोशिला: अर्को पुस्ताको चेलापनको निम्ति ७ प्रतिबद्धताहरू

कृपया यो फारम पूरा भर्नु होला अनि तपाईंले यो सामग्री सित्तैमा डावनलोड गर्न सक्नुहुनेछ ।

अनुमति लिनेबारे जानकारी

Truth78 ले यी सामग्रीहरू आफ्नो परिवार, मण्डली, स्कुल वा सेवाकाइको निम्ति प्रिन्ट गर्न र प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ । तपाईंले आफ्नो संस्था वा परिवार बाहिर यसलाई वितरण नगर्नु होला वा नाफाको निम्ति नबेच्नु होला । तर अरूहरूलाई पनि सोझै हाम्रो वेवसाइट हेर्न सल्लाह दिनु होला ताकि उनीहरूले आफ्नो निम्ति आफैले सोझै डावनलोड गर्न सकून् ।

 

Resource Download

Zealous: 7 Commitments for the Discipleship of the Next Generations

Please complete this form and you will be able to download Zealous in Nepali for free.

License Information

Truth78 grants permission to print and use these materials for your family, church, school, or ministry. You may not distribute outside of your organization or family, or sell for profit. But please direct others to come to our website so they too may receive their own downloads.

स्रोतसाधनहरू डावनलोड गर्नुहोस्: जोशिला