Tagalog / Tagalog (Philippines)

Ang mga materiales na ito ay isinalin ng aming mga partner sa ministeryo. Ibinibigay namin sa inyo ang mga ito nang libre at nais naming ipaalam ninyo ito sa iba upang sila rin ay makapagdownload ng mga ito ng libre mula sa aming website.

These resources have been translated by our ministry partners. We provide these resources to you for free and ask that you would let others know, so they too can download translated re-sources for free from our website.

Truth78 ay isang vision-oriented ministry para sa mga susunod na henerasyon—upang kanilang makilala, parangalan, at maging kayamanan ang Dios, kay Kristo lamang ituon ang kanilang pag-asa, upang mamuhay sila bilang tapat na mga disipolo para sa kaluwalhatian ng Dios.

Ang aming misyon ay upang bigyan inspirasyon at sanayin ang iglesia at ang mga tahanan para sa komprehensibong pagdidisipolo ng susunod na henerasyon.

Nagdedevelop kami ng mga materiales na sa Dios nakatuon, puspos ng Biblia, nakatuon sa Ebanghelyo, si Kristo ang itinataas, umaasa sa Banal na Espiritu, pinagtibay ng doktrina, at nakatuon sa pagdidisipolo. Marami kaming ibat-ibang klase ng materiales sa pagtuturo ng buong Biblia sa mga bata at kabataan sa iglesia, tahanan, o sa paaralan ng mga Kristiano, at kami ay nag-aalok ng mga libro para sa mga magulang sa mga usapin ng pagsasanay at pagpapalakas ng kanilang loob.

Kung kayo ay interesado sa pagsasalin ng karagdagang materiales, o may mga tanong tungkol sa materiales o kung paano ito gamitin, magpadala lang ng email sa [email protected]. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya sa pamamagitan ng mga translator upang masagot ang inyong mga tanong.

Impormasyon sa Pagpapahintulot

Pinahihintulutan ng Truth78 na mag-imprenta at gamitin ang mga materiales na ito para sa inyong pamilya, iglesia, paaralan, o sa ministeryo. Hindi pinahihintulutan na ipamahagi ito sa labas ng inyong organisasyon o pamilya, o ibenta ito upang pagkakitaan. Ngunit aming ipinakikiusap na ituro sa iba na pumunta sa aming website upang sila rin ay makatanggap ng kanilang sariling downloads.

Pagsisikap: 7 Disisyon sa Pagdidisipolo ng mga Susunod na Henerasyon

Pagsisikap: 7 Disisyon sa Pagdidisipolo ng mga Susunod na Henerasyon

Sa Pagsisikap, isang matagal nang pastor at Truth78 Executive Director na si David Michael ay naglarawan ng kaalaban at sipag na bunga ng pagkahumaling sa Dios at sa Kaniyang kaluwalhatian at nagpakita ng pitong pangako na nagbibigay ng vision at pagbabalangkas para sa pagdidisipolo ng susunod na mga henerasyon...upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Dios (Mga Awit 78:1-8).

  1. Pagyakap sa mga Biblikal na vision para sa Pananampalataya ng Susunod na Henerasyon.
  2. Patatagin ang Malakas na Samahan sa Pagitan ng Iglesia at Tahanan.
  3. Ituro ang Lawak at Lalim ng Buong Katuruan ng Dios.
  4. Ipahayag ang Dakilang Ebanghelyo ni Jesu-Kristo.
  5. Idisipolo ang Isip, Puso, at Kalooban.
  6. Manalangin nang Umaasa sa Dakilang Awa ng Dios.
  7. Masiglang Pagsamba sa Dios, para sa Kaluwalhatian ng Dios.
Materiales na Pwedeng Idownload