தமிழ் / Tamil (Sri Lanka, India)

ஆதார வளப் பதிவிறக்கம்

Tamil: Things Hidden Curriculumமறைந்துள்ள காரியங்கள்: இராஜ்ஜிய உவமைகள் குறித்த குழந்தைகளுக்கானதோர் சுவிசேஷ ஆய்வு

தயவுசெய்து இந்தப் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்து தாருங்கள், அப்போது உங்களால் இந்த ஆதார வளத்தை இலவசமாகவே பதிவிறக்கிக் கொள்ள இயலும்.

பதிவிறக்கத்திற்கான கோப்புகள் கிடைக்கின்றன

 • ஆசிரியர் வழிகாட்டி: தொடக்க & முதன்மை
 • ஆசிரியர் வழிகாட்டி: ஜூனியர் & இடைநிலை
 • ஆசிரியர் வழிகாட்டி: கவர்கள்
 • காட்சி வளங்கள்
 • சுவரொட்டி
 • மாணவர் பயிற்சிப்புத்தகங்கள்: தொடக்க & முதன்மை
 • மாணவர் பயிற்சிப்புத்தகங்கள்: ஜூனியர் & இடைநிலை
 • மாணவர் பயிற்சிப்புத்தகங்கள்: கவர்கள்

உரிமத் தகவல்கள்

இச்செய்திகளை உங்களது குடும்பத்திற்காக, ஆலயத்திற்காக, பாடசாலைக்காக அல்லது ஊழியத்திற்காக அச்சிட்டுக் கொள்ளவும், உபயோகித்துக் கொள்ளவும் Truth78 அனுமதியளிக்கிறது. இவற்றை உங்களது ஸ்தாபனத்திற்கு வெளியே அல்லது குடும்பத்திற்கு வெளியே வினியோகிக்காமல் அல்லது இலாபத்திற்காக விற்பனை செய்யாமல் இருந்து கொள்ளலாம். ஆனாலும், தயவுசெய்து மற்றவர்களையும் எங்களது இணையதளத்திற்கு வரும்படி வழிகாட்டுங்கள், அவ்வகையில் அவர்களும் தங்களது பதிறக்கங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

Resource Download

Things Hidden: An Evangelistic Study for Children on Kingdom Parables

Please complete this form and you will be able to download Things Hidden in Tamil for free.

Downloads Available

 • Teacher's Guide: Beginner & Primary
 • Teacher's Guide: Junior & Intermediate
 • Teacher's Guide: Covers
 • Visual Resources
 • Poster
 • Student Workbook: Beginner & Primary
 • Student Workbook: Junior & Intermediate
 • Student Workbook: Covers

License Information

Truth78 grants permission to print and use these materials for your family, church, school, or ministry. You may not distribute outside of your organization or family, or sell for profit. But please direct others to come to our website so they too may receive their own downloads.

ஆதார வளப் பதிவிறக்கம்: மறைந்துள்ள காரியங்கள்