ZAIWÂ / Zaiwa (China, Burma)

Byu myang e hkyô shí pé lé, ngá-mòq é wò wùm luzúm wuì dông mai, myíng hpuq to bê nghut lhê. Ngá- mòq dông mai, byù myang hkyô shi pé lé, nhúngmòq lé (nàng lé) lichyúm taî sân kyô to bê eq rajung za, nhúngmòq le góbang lé myìt wó sé nhâng râ dùt lhê. Ngá-mòq é maulat lù pyô wàp má, yhángmòq mai lai lai myíng hpuq choq yù é lé wó kut lhê.

These resources have been translated by our ministry partners. We provide these resources to you for free and ask that you would let others know, so they too can download translated resources for free from our website.

Truth 78 shî gi, pyàt bán asik bâng é matú, myòq hkum hpóng byî é sasana múzó nghut lhê; haú hkyô gi, yhángmòq mai Garai Gasang lé sé râ matú lé, hkyâ-on shigyaú râ matú lé, gù sê tô lò râ matú le, Yhûmsîng Yesuq lé baú za myìt ikyí bo é myòqbyù hkyô eq lùmjíng lùmhkaû mù, Garai Gasâng é hpungwup shingkang lé wó lhoq htoq é chángzô pé dùt râ matú nghut lhê.

Ngá- nhûng é sasana múzó pé gi, pyàt bán asik bang lé (zoshâng wuì lé) lùmjíng myìt lhoq gingtíng byi râ múzó nghut mù, noqkuq hpúng, yhûm, mhoq byî é jowò pé lé chung jaì luì, zoshâng wuì é imyìt nhiklhum hkaû má, Garai Gasâng é maú hpo múzó hkyo èq, ùp zúng ùp sing nyì luî, mâgum yù râ matú nghut lhê.

Ngá-nhúng é byu myâng hkyô pé myô jàt lo sasana múzo pé gi, Garai Gasang lé u tô é hkyô, Chyúmmungdang lé u tô é hkyô, gabú hpo danglù má myìt zùq é hkyô, Yhûmsîng Yesuq lé shigyaú wàqtoq hkya-ôn é hkyô, woí-nyí Garai Gasang lé nge hkaû lùm hkau e hkyô eq jô é Chyúmmungdang lé u tô é changzô pé lhoq htoq râ masíng pé nghut lhê.

Zoshâng wuì lé mhoq shit é hkyô má, ngá-nhúng wó chung jai é hkyô pé gi, Chyúmlaiká, noq kuq jong, yhûm, bánno jong pé eq mó wuî lé myòq hkum hpóng byî é laiká bùk pé nghut lhê. Nàng gi, lichyúm pé lhoq htoq é hkyô má byu myang é hkyô gótû pé, hpàqchyî apûn awang pé lé làksan mhoq sê yù nau é nghut jáng, (Email to info @ Truth78.org) má xoq tui aq. Ngó-mòq mai, nàng lé rago za lichyúm gam hkoq kyo mù, myíng htaî hpuq luî, nàng sé nau é hkyô lé dum tû taî kyo byi râ nghut lhê.

Danglù Yù Ahkáng

Noqkuq hpúng, îkun hkaû, jong a nghut jáng, sasana múzó pê é matú laiká saî htoq ra lé, Truth 78 mai, ahko ahkâng byî to bê. Shí pé lé ung zo râ matú eq agun agó kut râ matú a nghut. Xoq luî, choq yu é hkyô pé kut râ lé le lhoq taî pun byi sháng.

Garai Gasang xuq tô é sàksé pé: zoshâng wui é matú, dangshikaq axau mhô- myi pé

Garai Gasang xuq tô é sàksé pé: zoshâng wui é matú, dangshikaq axau mhô- myi pé

Náng é noqkuq hpúng mâ é bánno jong eq asàk 3-6 zàn gyaro zoshâng wui é matú wó chung jaì râ mhoqbun 64 bun bo é mhoqyung lé hen lajâng to bê nghut lhê.

Gasang gi, Yhâng é kô myhang hkìkhkâm é hpungwup shingkang lé, Yhang mai yhang sàksé tûn shit bê. Mhoqyung shî gi, Garai Gasang myhang htáng htûm é hkyô lé dangshikaq axau Chyúmlaiká labaû má cháng luî dang ikyí pé dông tûn shit é hkyô nghut lhê. Chyúmlaiká mhô-myi pé lé kâ hkyô tô é dông a nghut é za: sara/myhî pé gi, mhoqbun lé hen é hkûn, chyúmbun mâ é dang ikyí pé lé chung jai é hkyô, gam hkoq luî taî sân kyô é hkyô, eq zoshâng wuì mai dum tû taí râ matú, hkâ-nhám le ahtaî lhik é Garai Gasâng é sâmlai eq sêng é dangmyi pé lé hen to aq.

Maulat lù pyô wàp mai wó choq yu é hkyô:

  • Sara/myhî pé lé hkyô shit é eq htuq bang zè pé
  • Jong zo isâm bùt laiká bùk
Choq yu é byu myâng hkyô
Yhangzo Dông Dáng Nyo É Hkyô: zoshâng wui é matú dangshikaq asìk mhô-myi pé

Yhangzo Dông Dáng Nyo É Hkyô: zoshâng wui é matú dangshikaq asìk mhô-myi pé

Náng é noqkuq hpúng mâ é bánno jong eq asàk 3-6 zàn gyaro zoshâng wui é matú wó chung jaì râ mhoqbun 52 bun bo é mhoqyung lé hen lajâng to bê nghut lhê.

Dangshikaq asìk Chyúmlaiká mâ é, Yhûmsîng Yesuq é maú hpo hkyô eq hpungwup atsam lé gyai hkyak é dông hkaî kyo, gam hkoq kyô é hkyô nghut lhê. Mhôqyung shî gi, Yhâng é zote, Yhûmsîng Yesuq chyáng, îwa Garai Gasâng é maú hpo atsam mó wang lúng nyi é hkyô lé, Dangshikaq asik Chyúmlaiká mhô-myi pé lé labaû má cháng luî dang ikyí pé dông tûn shit é hkyô nghut lhê. Chyúmlaiká mhô-myi pé lé kâ hkyô tô é dông a nghut é za: sara/myhî pé gi, mhoqbun lé hen é hkûn, Chyúmbun mâ é dang ikyí pé lé chung jai é hkyô, gam hkoq luî taî sân kyô é hkyô, eq zoshâng wuì mai dum tû taí râ matú, Yhangzo dông dáng nyo é, hkìk hkâm é Garai Gasang eq sêng é dangmyi pé lé le hen to aq.

Maulat lù pyô wàp mai wó choq yu é hkyô:

  • Sara/myhî pé lé hkyô shit é eq htuq bang zè pé
  • Jong zo isâm bùt laiká bùk
Choq yu é byu myâng hkyô